Regulamin Sklepu Internetowego TYR Polska

I. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego TYR Polska ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy TYR Polska w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach). 
 3. Sprzedawcą w sklepie internetowym TYR Polska jest Nordic Swim and Sport Polska, z siedzibą w Baninie przy ulicy Lotniczej 37, NIP 5892010363, REGON 221775075, KRS 0000441763

II. Oferta

 1. Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy TYR Polska są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym TYR Polska są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT.
 3. Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów.
 4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia powiększona o ustalone koszty transportu towaru. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia wskazana jest cena, która jest tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia, powiększoną o koszty transportu.
 5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu Internetowego TYR Polska może odbiegać od rzeczywistości.
 6. Gwarancja producenta w zależności od grupy produktowej wynosi:
  - stroje treningowe i startowe - 6 miesięcy
  - sprzęt treningowy - 6 miesięcy
  - torby i plecaki - 1 rok
  - czepki silikonowe – 3 miesiące

III. Zasady składania zamówień

 1. Podstawą do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail.
 3. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
 4. Klient Sklepu Internetowego TYR Polska jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. 
 5. Złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane e-mailem.
 6. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.
 7. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 14 dni.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, który do Kupującego jest wysyłany drogą e-mailową.
 9. Ilość sztuk zakupionego produktu wyświetlana jest podczas zakupu.

IV. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru

 1. Podstawą do reklamacji jest w szczególności dowód zakupu.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Klient powinien poinformować sprzedawcę o zwrocie na piśmie lub drogą elektroniczną, przesyłając otrzymany w potwiedzeniu zamówienia wypełniony formularz zwrotu. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
 3. Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest zgłosić zaistniałą sytuację sprzedawcy.
 4. Zwrot (dostarczenie) zamówionego towaru następuje na koszt Klienta nie później niż w ciągu 14 dni od terminu poinformowania sprzedającego o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwroty należy przesyłać wraz z formularzem zwrotu na adres: Nordic Swim and Sport Polska, ul. Lotnicza 37, 80-297 Banino. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. (Obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki).

V. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje: (i) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@tyrpolska.pl, (ii) na piśmie na adres: Nordic Swim and Sport Polska, Lotnicza 37, 80-297 Banino.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów. Platforma do rozstrzygania sporów dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy TYR Polska zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególność w razie zmiany stanu prawnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym TYR Polska oznacza akceptację niniejszego regulaminu.